Senior Data Engineer (Azure, Python, SQL) | Boston, Hybrid